' Een woord is te kil om de inhoud weer te geven. Zeg je mooi dan is het al niet meer zo '

Nel Ojemann

 

Nel Ojemann

Nel Ojemann
Maria J. Krabbe

Nel Ojemann (25 mei 1914 - 6 juli 2003 ) Zij was een beelddenkster

' Wat bewoog Nel Ojemann om haar leven zo in te zetten voor het kind met taal-/lees- problematiek ?'

Allereerst haar eigen onvermogen, als klein intelligent meisje van 6 jaar, om het lezen voor elkaar te kunnen krijgen. Tot op late leeftijd herinnert zij zich dat onvermogen en het nablijven bij juf in de klas. Totdat haar moeder op een dag bij het woordje 'krom' het beeld van tante Jans oproept. Tante Jans haar achternaam was Krom en toen pas begreep Nel dat die figuurtjes (letters) iets betekenden!

1955, Nel, moeder van 3 kinderen en werkzaam als onderwijzeres in de onderbouw van de Montessorischool te Bussum, voltooit haar studie met de scriptie : 'Het verschil in de wijze van uitwerking van het wereldspel door het al dan niet dyslectische kind' In deze scriptie combineert zij het gedachtegoed van Maria J. Krabbe 'beelddenken en woordblindheid' , aangaande beeldenkers die anders zouden communiceren, met het proefschrift van de kinderpsychiater L.N.J Kamp 'speldiagnostiek' . Kamp ontdekte bij het zich normaal ontwikkelende kind een leeftijdsovereenkomstige ontwikkeling bij het gebruiken van wereldspel materiaal.

In de komende jaren vervolgt Nel haar studies in de Pedagogiek en behoort zij tot de pioniers op het gebied van remedial teachers in Nederland en is ze docente van de eerste Remedial Teacher cursus te Amsterdam.

In 1966 studeert zij af in de Pedagogiek en Psychologie en wordt ze benoemd aan de Rijksuniversiteit te Groningen, afd. onderwijskunde.

Tot haar pensioen in 1979 was zij een zeer bevlogen docente, altijd ten behoeve van het zich normaal ontwikkelende kind met leermoeilijkheden.

1984 Tijdens het eerste landelijke dyslexie congres te Nijmegen, houdt Nel een lezing over de dyslectische problematiek. Uit de vragen van de vele ouders blijkt dat de nood nog steeds hoog is. Hierdoor aangesproken sticht zij in 1985 de Maria Krabbe stichting en ziet haar Boek 'Woordblindheid en beelddenken, compensatie, correctie, preventie' het levenslicht. Met de oprichting van de Maria Krabbe Stichting beoogt Nel het gedachtegoed van Maria Krabbe te bewaren, te verspreiden en te onderzoeken.

1990, Nel richt het Bureau Ojemann op, om het individueel onderwijskundig onderzoek voor kinderen met systeem-gerelateerde leermoeilijkheden mogelijk te maken.

1999 samen met Hester Brouwer richt ze de Ojemann Stichting op met als doel haar eigen gedachtegoed te bewaren, te verspreiden en te onderzoeken.

Met hernieuwde kracht heeft ze in de tijd die haar nog gegeven was, haar vitaliteit en creativiteit ingezet voor die kinderen, die in de onderwijsleersituatie systeemgerelateerde leermoeilijkheden ondervinden: de beelddenkers.

Omhoog

Maria J. Krabbe

Begin dertiger jaren constateert de Haagse logopediste Maria Krabbe dat een aantal kinderen uit haar praktijk, anders communiceren. Bovendien stelt ze vast dat er een discrepantie is tussen hun taalvaardigheid en hun vaardigheden op andere terreinen. Dit gegeven doet haar vaststellen dat er kinderen zijn die op een andere manier met informatie omgaan. Zij zoekt naar een theorie van waaruit ze de kenmerken van deze kinderen met elkaar in verband kan brengen.

Die theorie vindt ze in hun manier van denken. Ze noemt dit fenomeen 'beelddenken' een denken in beelden en gebeurtenissen, dit in tegenstelling tot 'taaldenken' dat een denken in woorden en begrippen is.

In 1984 kreeg Nel Ojemann het bericht dat in de kelder van het huis van een familielid van Maria Krabbe een kist was gevonden, waarin boeken en papieren van Maria waren opgeslagen. Ingepakt in dikke mappen lagen de gegevens van leerlingen van haar schooltje, onderzoeksverslagen, lezingen, persoonlijke aantekeningen en correspondentie. Om dit gedachtegoed goed te bewaren en veilig te stellen is de Maria Krabbe stichting opgericht. Voor Nel Ojemann was het de aanleiding om de gedachten van Maria aan te vullen met eigen inzichten en te komen tot de uitgave van het boek : 'Beelddenken en woordblindheid'.

Omhoog